The Lumber Room

"Consign them to dust and damp by way of preserving them"

Archive for May 23rd, 2011

leave a comment »


रम्याणि वीक्ष्य मधुरांश्च निशम्य शब्दान् 
  पर्युत्सुको भवति यत्सुखितोऽपि जन्तुः ।
तच्चेतसा स्मरति नूनमबोधपूर्वं 
  भावस्थिराणि जननान्तरसौहृदानि ॥

Written by S

Mon, 2011-05-23 at 23:11:44

Posted in personal